Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Плачковци

ТП ДГС Плачковци заема северните склонове на Тревненска планина, дял на източната част на Централна Стара планина, водосборът на Дряновска река и системата от хълмове на Предбалкана до височините преди Велико Търново. Границите на стопанството образуват неправилен четириъгълник с най–голяма дължина по посока север–юг от около 30 км и ширина в посока изток–запад от 15 до 20 км. Горската площ в южната част е плътен комплекс, а на север – по-големи или малки комплекси, разположени сред земеделски земи.

Южната част на стопанството обхваща част от северните склонове и малка част от южните склонове на Тревненска планина. Средната част е разположена в северния Предбалкан, а северната част има хълмист характер. Южната част е типично планинска, със силно пресечен терен. Характерни са дълбоките долове и високите, ясно изразени била. Най–високата точка е връх Бедек – 1488,1 м.

От водните течения, които пресичат територията на стопанството, с най-голям водосборен басейн е река Дряновска. Друго по-голямо водно течение е река Белица, която в горното си течение се нарича Станчевханска река. Река Еньовска, води началото си от възвишенията над село Чакалите. Тези три водни течения са със сезонен дебит, като маловодието е през август – октомври. В северозападната част на стопанството, източно от селата Славейково и Гостилица, преминава река Янтра.

В района на стопанството са разпространени следните дървесни видове: цер, благун, зимен дъб, бук, бял бор, смърч, ела, бяла топола. Създадени са комплекси – чисти иглолистни култури и такива с участието на липа, бреза, червен дъб, акация и други широколистни. От храстите се срещат шипка, глог, дрян, смрадлика, капина.

На територията на стопанството се виреят и някои редки за страната дървесни, храстови и тревисти видове, включени в Червената книга на България: планински явор, тис, хилядолистен воден морач, панчичева пищялка, лудо биле.

Общата площ на горските територии е 27 603 ха.
Залесената площ е 27 064 ха. Голата незалесена площ е 68 ха, а недървопроизводителната – 471 ха.

Собственост на горските територии

Вид собственост %
Държавна 51,4
Общинска 13,3
Физ. и юрид. лица 34,8
Религ.орг.   0,5

 

Средногодишно ползване на дървесина:

• едра – 3 100 м3
• средна – 7 124 м3
• дребна – 1 757 м3
• дърва – 12 026 м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 9,3 ха.

Ловната площ на стопанството възлиза на 27 603 ха., разделени на 14 самостоятелни ловни района.

Ловува се на благороден елен, сърна, дива свиня, муфлон и хищници.

В района се среща също дребен дивеч – фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.