Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Плачковци Горска сертификация Извършен годишен мониторинг 2021 година Резюме_мониторинг-2021.docx
ДГС Плачковци 09.08.2021 Документ ДГС ПЛАЧКОВЦИ- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021 ТП ДГС Плачковци_Информация.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност ТП ДГС Плачковци Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Плачковци 02.03.2021 Документ ИНФОРМАЦИЯ относно обема на дървесината за продажба по ценоразпис през 2021 година, определен по реда на чл. 71, ал. 6, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост на територията на ТП ДГС Плачковци информация за продажба от склад ТП ДГС Плачковци.pdf
ДГС Плачковци 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_2021г..pdf
ДГС Плачковци 18.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите. Количества по чл. 38.doc
ДГС Плачковци Горска сертификация Списък екосистемни услуги 2020г. - ДГС Плачковци Списък екосистемни услуги 2020.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020 година на територията на ТП ДГС „Плачковци“ Анализ на пoложителните и отрицателните ефекти_2020_ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Oценка на въздействието от горскостопанските дейности в ДГТ на територията на ДГС Плачковци Oценка на въздействието от горскостопанските дейности в ДГТ на територията на ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Резюме за годишен мониторинг 2019 г. за дейността на ДГС Плачковци Резюме за годишен мониторинг 2019 г. за дейността на ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Карта ТП ДГС Плачковци Карта ЗЗ по ЗБР.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Резюме_анализ на промените в състоянието на ГВКС_ДГС Плачковци Резюме_анализ на промените в състоянието на ГВКС_ДГС Плачковци.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация Списък горски недървесни ресурси Списък_ГНР.jpg
ДГС Плачковци Горска сертификация Резюме на предвидените дейности през 2020г._ДГС Плачковци Резюме на предвидените дейности през 2020г._ДГС Плачковци.doc
ДГС Плачковци Горска сертификация Измерими показатели за постигане на целите за управление Измерими показатели за постигане на целите на управление.doc
ДГС Плачковци Горска сертификация Политика за управление за горите на територията на ДГС Плачковци Политика за управление на горите_ДГС_Плачковци.doc
ДГС Плачковци Горска сертификация Резюме на ГСП 2019 г. на ДГС Плачковци Резюме на ГСП 2019 за ДГС Плачковци.doc
ДГС Плачковци Горска сертификация Опис на насажденията предвидени за ползване през 2020г. на територията на ДГС Плачковци Опис на насажденията предвидени за ползване през 2020.docx
ДГС Плачковци 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Плачковци.doc
ДГС Плачковци 15.03.2019 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ЦЕНОРАЗПИС ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf