ДГС Плачковци

ТП ДГС Плачковци заема северните склонове на Тревненска планина, дял на източната част на Централна Стара планина, водосборът на Дряновска река и системата от хълмове на Предбалкана до височините преди Велико Търново. Границите на стопанството образуват неправилен четириъгълник с най–голяма дължина по посока север–юг от около 30 км и ширина в посока изток–запад от 15 до 20 км. Горската площ в южната част е плътен комплекс, а на север – по-големи или малки комплекси, разположени сред земеделски земи.

Южната част на стопанството обхваща част от северните склонове и малка част от южните склонове на Тревненска планина. Средната част е разположена в северния Предбалкан, а северната част има хълмист характер. Южната част е типично планинска, със силно пресечен терен. Характерни са дълбоките долове и високите, ясно изразени била. Най–високата точка е връх Бедек – 1488,1 м.

От водните течения, които пресичат територията на стопанството, с най-голям водосборен басейн е река Дряновска. Друго по-голямо водно течение е река Белица, която в горното си течение се нарича Станчевханска река. Река Еньовска, води началото си от възвишенията над село Чакалите. Тези три водни течения са със сезонен дебит, като маловодието е през август – октомври. В северозападната част на стопанството, източно от селата Славейково и Гостилица, преминава река Янтра.

В района на стопанството са разпространени следните дървесни видове: цер, благун, зимен дъб, бук, бял бор, смърч, ела, бяла топола. Създадени са комплекси – чисти иглолистни култури и такива с участието на липа, бреза, червен дъб, акация и други широколистни. От храстите се срещат шипка, глог, дрян, смрадлика, капина.

На територията на стопанството се виреят и някои редки за страната дървесни, храстови и тревисти видове, включени в Червената книга на България: планински явор, тис, хилядолистен воден морач, панчичева пищялка, лудо биле.

Общата площ на горските територии е 27 603 ха.
Залесената площ е 27 064 ха. Голата незалесена площ е 68 ха, а недървопроизводителната – 471 ха.

Собственост на горските територии

Вид собственост %
Държавна 51,4
Общинска 13,3
Физ. и юрид. лица 34,8
Религ.орг.   0,5

 

Средногодишно ползване на дървесина:

• едра – 3 100 м3
• средна – 7 124 м3
• дребна – 1 757 м3
• дърва – 12 026 м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 9,3 ха.

Ловната площ на стопанството възлиза на 27 603 ха., разделени на 14 самостоятелни ловни района.

Ловува се на благороден елен, сърна, дива свиня, муфлон и хищници.

В района се среща също дребен дивеч – фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.

КОНТАКТИ

ДГС Плачковци

Директор: Инж. Мирослав Илиев

Телефон: 06770 2113

Факс:

e-mail: plachkovtsi@scdp.bg

Адрес: Гр. Плачковци, ул. "Балкан" № 17

СТАТИСТИКА 2021

ДГС Плачковци

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 808 куб.м.

Средна 213 куб.м.

Дребна 29 куб.м.

За огрев 1065 куб.м.

ОЗМ 293 куб.м.

Всичко 2408 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 2

Прекратени 0

Общо 2