Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16011 ДГС Плачковци 18.12.2019 2001МТ; 2002МТ; 2003МТ; 2004МТ; 2005МТ; 2006МТ; 2007МТ; 2008МТ бб, бк, гбр, трп, чб, здгл, см, здб, цр, бл Продажба на стояща дървесина корен 276,245.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина за местни търговци за обекти 2001МТ до 2008МТ Виж пълна информация
15935 ДГС Плачковци 16.10.2019 1923 бк Продажба на дървесина 173,602.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад, от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Плачковци - за обект № 1923 Виж пълна информация
15936 ДГС Плачковци 16.10.2019 1924 бб, бк, трп, чб, гбр, здб Продажба на дървесина 27,499.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад, от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Плачковци - за обект № 1924 Виж пълна информация
15937 ДГС Плачковци 16.10.2019 1926 бб, бк, чб, гбр, здб Продажба на дървесина 56,009.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина добита на временен склад, от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Плачковци- за обект № 1926 Виж пълна информация
15938 ДГС Плачковци 16.10.2019 1923,1924,1925,1926 бк, бб, гбр, здб, трп, чб, брз, ела, см, яв Добив на дървесина 89,799.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина - сеч и извоз до временен склад за обекти 1923, 1924,1925,1926 Виж пълна информация
15928 ДГС Плачковци 14.10.2019 1902 0 Лесокултурни мероприятия 3,359.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЛКД ОБЕКТ 1902 Виж пълна информация
15951 ДГС Плачковци 14.10.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 1,901.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи -частна държавна собственост, представляващи транспортни средства Виж пълна информация
15853 ДГС Плачковци 11.07.2019 1923,1924,1925,1926 бк,бб, гбр,здб,трп,чб, бтз, ела, см, яв Добив на дървесина 89,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина- сеч и извоз до временен склад за обекти 1923, 1924, 1925, 1926 Виж пълна информация
15835 ДГС Плачковци 09.07.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 9/ девет/ броя служебни автомобили собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Плачковци за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
15776 ДГС Плачковци 16.05.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА СПРЕЙ ЗА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ Виж пълна информация
15728 ДГС Плачковци 17.04.2019 1914,1915,1916 бб, бк, брз, гбр, дрш, здб, трп, цр, чб, лп, ак Добив на дървесина 63,230.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
15729 ДГС Плачковци 17.04.2019 1917,1918,1919 бб,чб,ак,бл,кгбр,лп,здб,чрш,трп Добив на дървесина 76,049.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
15730 ДГС Плачковци 15.04.2019 1920,1921,1922 бк,гбр,дрш,здб, цр, трп, ак, кгбр, бл Добив на дървесина 13,196.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
15682 ДГС Плачковци 11.03.2019 1901 Лесокултурни мероприятия 50,551.16 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Плачковци, по реда на наредбата за възлагане на дейности в ГТ. Виж пълна информация
15626 ДГС Плачковци 21.01.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застрахователна услуга Гражданска отговорност Виж пълна информация
15582 ДГС Плачковци 20.12.2018 1901МТ - 1910МТ ББ, ЧБ, БК, ГБР, СМ, ТРП БРЗ, ЗДБ ТРП Продажба на стояща дървесина корен 222,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
15503 ДГС Плачковци 31.10.2018 1844 ББ,СМ,БК,ЗЦГЛ,ЯВ,ШС,ГБР,ТРП/ИВА, Добив на дървесина 13,095.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА - ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОБЕКТ 1844 Виж пълна информация
15465 ДГС Плачковци 13.09.2018 1825,1834,ОТ 1840 ДО 1843 ББ,БЛ,АК,ЦР,СМ,БК,ТРП,ГБР,БРЗ,ЗДГЛ,ИВА,ВБ,ЧРШ.ЛП,ТП.ДРШ Продажба на дървесина 141,438.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД Виж пълна информация
15466 ДГС Плачковци 13.09.2018 1825,1834,ОТ 1840 ДО 1843 АК,ББ,БЛ,ЦР,БРЗ,ВБ,ГБР,ЗДГЛ,ИВА,СМ,ТРП,ЗДБ,ЧРШ,ЛП,ТП,ЧБ,ДРШ Добив на дървесина 76,498.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
15467 ДГС Плачковци 13.09.2018 1802 Лесокултурни мероприятия 41,580.52 лв. без ДДС
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ Виж пълна информация