Пон - Пет 8:30 - 17:00

Служител за комуникация с пчеларски организации и пчелари в ТП „ДГС Плачковци“ и подходящи площи за устройване на пчелини

15.07.2019

Поради разпокъсаността на площите, малките им размери и стръмните терени, ТП “ДГС Плачковци“ счита, че територията на стопанството не е особено подходяща за разполагане на пчелини. Друга причина, която би затруднила създаването и стопанисването на пчелини, е липсата на стабилизирани пътища, осигурявяващи достъп до обектите.
Въпреки изброените ограничения, предлагаме няколко подотдела, в които устройването на пчелини е възможно:
землище с.Косарка, отдел/подотдел 251 р с площ 2,2 ха
землище с.Косарка, отдел/подотдел 251 с с площ 2,3 ха
землище с.Косарка, отдел/подотдел 252 т с площ 25,4 ха
землище с.Длъгня, отдел/подотдел 254 б1 с площ 3,6 ха
землище с.Скалско, отдел/подотдел 286 д с площ 8,3 ха