ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22 Jul
2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ИЗРАБОТЕНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ КАРТИ, ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПЛАНА ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПЛАНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ
КОНТАКТИ

Гр. Плачковци, ул. "Балкан" № 17
тел. 06770 2113
факс:
e-mail: plachkovtsi@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч